استراتژی

ارتقاءکیفی و کمی خدمات متنوع آموزشی و پژوهشی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

– توسعه سرمایه انسانی و فناوری آموزشی

 -ارتقاء  برند  و افزایش سهم بازار