اعضای هیئت مدیره

– خانم الهام السادات میرحسینی محمدی ( رئیس هیات مدیره )

– علیرضا محمودی( مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره )

– مرتضی نادری( مدیر مالی و عضو هیات مدیره )