اعضای هیئت مدیره

– مصطفی جعفر قلی ( رئیس هیات مدیره )

– الهام کزازی ( سرپرست و نایب رئیس هیات مدیره )

– مرتضی نادری( عضو هیات مدیره )