اعضای هیئت مدیره

– جعفرآهنگران ( رئیس هیات مدیره )

– علیرضا محمودی( نایب رئیس هیات مدیره )

– محمد مهدی رادمند