اقامتی

عنوان دوره

ساعت دوره

طراحی و تزئینات داخلی هتل 1

40

طراحی و تزئینات داخلی هتل 2

40

خانه داری

24

متصدی طبقات

24

سرپرستی خانه داری

24

پذیرشگری مقدماتی

24

پذیرشگری تکمیلی

24

بازار یابی و فروش

24

لاندری

24

عوامل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

16

تدارکات

16

شغلی ویژه پرسنل خدماتی

16