دوره های آموزشی بهداشت

عنوان دوره

ساعت دوره

احیای قلب

16

بهداشت مواد غذایی

16

بهداشت فردی

16

بهداشت محیط

16