دوره های آموزش خدمات فنی و تاسیسات

عنوان دوره

ساعت دوره

حفاظت و ایمنی در هتل ها و مراکز

24

تاً سیسات هتل

24