دوره های آموزش خدمات مسافرتی

با مدرک سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

عنوان دوره

ساعت دوره

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

296

تربیت مدیران فنی و ممیزان ارشد

16