دوره های آموزش مدیریت

عنوان دوره

ساعت دوره

سازمان و مدیریت

24

مدیریت رفتار سازمانی

24

مدیریت عمومی – سطح 1 الی 3

24(هرسطح)

مدیریت کارکنان

24

برنامه ریزی استراتژیک

24

اصول مهارت های سرپرستی

24

مدیریت هتل داری

190

مدیریت کنترل کیفیت

24