دوره های عمومی

عنوان دوره

ساعت دوره

دوره های زبان انگلیسی (ویژه پرستل )

24(هرترم)

دوره ICDL   ویژه پرسنل

130

گزارش نویسی مقدماتی

16

اصول و فنون مذاکره

16

آیین نگارش

8

طرح طبقه بندی مشاغل

16