دوره های مهارت های ارتباطی و مشتری مداری

عنوان دوره

ساعت دوره

مهارت های ارتباطی( آداب معاشرت)

16

تکریم ارباب رجوع

16

روابط عمومی

16

ارتباط موثر با مشتری

16

اخلاق حرفه ای ( ویژه مشاغل)

16