سمینار های آموزشی

عنوان دوره

ساعت دوره

مدیریت استرس

یکروزه

مدیریت بحران

یکروزه

مدیریت حل مساله

یکروزه

مدیریت زمان

یکروزه

انگیزش و رضایت شغلی کارکنان

یکروزه

آشنایی با مبانی کار آفرینی

یکروزه

اصول و فنون مذاکره

یکروزه

خلاقیت و نوآوری

یکروزه

تفکر سیستمی

یکروزه

هلدینگ و مدیریت آن

یکروزه

روانشناسی کار

یکروزه

ارتباط موثر

یکروزه

فنک شویی

یکروزه

پول شویی

یکروزه