ماموریت

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در رشته های هتلداری و گردشگری در حوزه دانشگاهی و آموزش های کوتاه مدت تخصصی علمی – کاربردی با تکیه بر فرهنگ ایرانی اسلامی وبا همکاری دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و رعایت استانداردهای بین المللی