معاونت آموزشی پژوهشی

“کتابخانه موسسه اموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد به عنوان یکی از غنیترین کتابخانههای تخصصی در زمینه گردشگری و هتلداری در ایران مطرح است. از آنجا که مؤسسه آموزش یکی از اعضاء سازمان جهانی UNWTO به شمار میآید سالانه نشریات ادواری، کتابها و مقالاتی از این سازمان ارسال و در کتابخانه شرکت آموزش نگهداری میشود و مورد استفاده مراجعین محترم قرار میگیرد.

منابع اطلاعاتی کتابخانه موسسه آموزش شامل موارد زیر است:

7000 جلد کتاب فارسی و انگلیسی در زمینههای گردشگری، هتلداری، مدیریت، بازاریابی، فناوری اطلاعات و کامپیوتر، تشریفات و هنر

جدیدترین منابع مرجع از جمله دایرهًْالمعارف و لغتنامههای هتلداری و گردشگری

نشریات ادواری داخلی بر اساس نیاز محققین، استادان و دانشجویان

نشریات ادواری خارجی درخصوص گردشگری و هتلداری (پژوهشی اطلاع رسانی)

پایاننامهای دانشجویی فارسی و لاتین در زمینههای گردشگری و هتلداری

لوحهای فشرده آموزشی هتلداری و ایرانگردی و چکیدههایی از سمینارها و دورههای آموزشی بینالمللی، لوحهای فشرده آموزشی زبان انگلیسی

نقشههای شهرهای ایران و کشورهای دیگر جهان

جزوات آموزشی در زمینه هتلداری و گردشگری (جهت دورههای تخصصی کوتاهمدت)