چشم انداز

با تمایزی برگرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی ، پیشرو در توسعه آموزش ، پژوهش و مهارتهای هتلداری و گردشگری در کشور “