گالری تصاویر

 دوره کمکهای اولیه / هتل پارسیان کوثر اصفهان

%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86

دوره اصول و مهارهای سرپرستی / هتل پارسیان کوثر اصفهان

%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86

دوره انواع کبابهای ایرانی و ملل  /  شرکت آموزش گردشگران بنیاد

%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%b4

دوره خانه داری  / هتل پارسیان کوثر اصفهان

%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81

دوره مدیریت برند / مجموعه شهید چمران

%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86 

دوره پذیرایی / بانک پاسارگاد

123

دوره خانه داری  / هتل پارسیان شهر کرد

%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af 

آزمون جامع استخدامی شرکت هتل های بین المللی پارسیان در شهر تهران

photo_2016-07-16_11-30-54

دوره فست فود / هتل پارسیان آزادی تهران

%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b3%d8%aa-%d8%ba%d9%88%d8%af-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86